• Ityala Lamawele

  Ityala Lamawele

  [Paperback]
  Author(s):S.E.K. Mqhayi
  Published By:
  Oxford University Press Southern Africa
  Date Published:
  31 January 1995
  80 pages
  Country:
  South Africa
  Recommended Age:
  From 14 to 99
  EAN:
  9780195700855
  Price and availability uncertain
Le nto ililifa yinto ezala izigigaba zoburhalarhume, izenzo ebezingalindelekanga kubantu abasondele kulo kanye. Liyingozi kulowo litsoliswe kuye. Libang'inzondo, umona, ububhada inkohlakalo embi kwabo baphosene nalo nabalizungulayo. Ngeliphandle uDelihlazo uzimisele ukubulala uZodwa nabo bonke abamthintelayo ngenxa yokuba ezungula ichele lelifa. This gripping novel shows how dangerous it can be to inherite money. Greed can make people resort to all kinds of acts, including murder. Read more to find out how Zodwa is saved from a brutal murder.